అటవీ దళాధిపతి గా పూర్తి బాధ్యతలు


ఇప్పటివరకు ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాదికారి (డెవలప్మెంట్) గా ఉంటూ ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాదికారి (అటవీ దళాధిపతి) అదనపు బాధ్యతలు వహిస్తున్న శ్రీ పి. మల్లికార్జున రావు, ఐ.ఎఫ్.ఎస్. (RR:1985) గారికి ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాదికారి (అటవీ దళాధిపతి) గా పదోన్నతి కల్పిస్తూ ఈ రోజు ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం G.O.RT.No. 896, ది.24-04-2018 లో ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. వారికి మా హృదయపూర్వక అభినందనలు.

Featured Posts

Recent Posts